Dr. Saiyid Radzuwan Syed Sopi

saiyid 3   

Dr. Saiyid Radzuwan Syed Sopi
Tel : 04-6535946
Faks : 04-6576000
Emel : pbsaiyid@usm.my
Politik Jepun (Parti Politik) dan Budaya Politik 
 

Profile

Academic Qualifications:

  • B.A (Hons)  (Bungkyo Saitama Univ)
  • M.A (UKM)
  • Ph.D (UKM)