• 2019-WEBSITE_RPJJ.jpg

Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OSH)

Staf Akademik dan Pengkhususan Penyelidikan

Nama Bidang Pengkhususan

Profesor Datuk Dr. Omar Shawkataly

omarsa@usm.my

Keselamatan Makmal, Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan

Profesor Dr. Abdul Rahman Othman

oarahman@usm.my

Tinjau Selidik Keselamatan Pekerjaan

Dr. Nasina Mat Desa

nasina@usm.my

Keselamatan & Kesihatan Tempat Kerja, Pengurusan OSH