Pengajian Pascasiswazah

Timbalan Dekan
Dr. George Teoh Boon Sai
Tel : 04-6533265 
e-mel : georgeteoh@usm.my

Setiausaha
Puan Nurul Alwani Binti Abd Hamid
Tel : 04-6533265
e-mel : nurulalwani@usm.my

Penolong Pendaftar
Cik Syahnaz Riza Sukor
Tel : 04-6532292
e-mel : syahnaz_riza@usm.my

Pengenalan & Syarat Kemasukan
Ijazah Sarjana Sastera (M.A.) dan Doktor Falsafah (PhD)

Ijazah Sarjana Sains Sosial (M.Soc.Sc.) dan Doktor Falsafah (PhD)

Ijazah Sarjana Sains (M.Sc.) dan Doktor Falsafah (PhD)

Tempoh Pencalonan & Yuran

Pautan ke Institut Pengajian Siswazah