Dr. Ku Boon Dar

Ku Boon Dar 2       

Dr. Ku Boon Dar
Telefon   : 04-6532288
Faks       : 04-6576000     
Emel      : kubd@usm.my
Malay World, Sino-Vietnamese Borderlands, Nationalism in Southeast Asia and Malaysia, Other Historical and Civilisation Studies
 

Profile

Academic Qualifications

 • Ph.D. 2012, Universiti Malaya
 • M.A 2006, Universiti Malaya
 • B.A. (Hons.) 2000, Universiti Sains Malaysia

Research

Key Research Area

 • Malay World
 • Sino-Vietnamese Borderlands
 • Nationalism in Southeast Asia and Malaysia
 • Other Historical and Civilisation Studies

Publication

Selected Journal  Articles

 1. Ku Boon Dar (2017). ‘Tay Son Uprising (1771-1802) In Vietnam: Mandated by Heaven?’ JEBAT: Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies. 44 (1): 1-23.
 2. Ku Boon Dar (2017). ‘Impact of Tay Son Uprising on Sino-Vietnamese Cross Border Trade: The Rhetoric of Ensuring Peaceful Bilateral Relations.’ Regional Journal of Southeast Asian Studies (RJSEAS). 2 (1): 42-67.
 3. Ku Boon Dar (2016). ‘Ikan Talang, Buah Durian & Burung Layang-Layang: Legasi Zheng He di Alam Melayu.’ [Talang Queenfish, Durian & Swallow: The Legacy of Zheng He in Malay Archipelago]. MALAYSIA dari segi SEJARAH (Journal of Malaysia in History). 44: 250-260.
 4. Ku Boon Dar. (2016). ‘Politik dan Sosioekonomi Negeri-negeri Selat pada Kurun Ke-19 dari Perspektif Vietnam.’ [Politics and Socioeconomy of the Strait Settlement in the 19th Century from the Vietnamese Perspective].MELAYU: International Journal of Malay World. 9 (1): 56-73.
 5. Ku Boon Dar. (2016). ‘Preserving the Cultural Bond towards Strengthening Sino-Malaysian Friendship.’ IMAN: International Journal of the Malay World and Civilisation. 4 (3): 87-96.
 6. Ku Boon Dar. (2015). ‘Larangan Perdagangan Sempadan China (Guangxi)-Vietnam Semasa Pemberontakan Tay Son: Retorik dalam Laba Politik.’[The Prohibition of China (Guangxi)-Vietnam Border Trade during the Tay Son Rebellion: Rhetoric in Political Gain]. JEBAT: Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies. 42 (2): 23-52.
 7. Ku Boon Dar. (2015). ‘Sino-Vietnamese Relations, 1771-1802: From Contention to Faithful Correlation.’ SEJARAH: Journal of the Department of History, University of Malaya. 23 (1): 94-106.
 8. Ku Boon Dar. (2014). ‘Menyusur-Galur Sejarah Hoi An dalam hubungannya dengan Kepulauan Melayu.’ [An Historical Sketch of the Hoi An and Its Linkages Between the Malay Archipelago.PERSPEKTIF: Journal of Social Sciences and Humanities, Universiti Pendidikan Sultan Idris. 6 (2): 1-13.
 9. Ku Boon Dar. (2013). ‘Tap Dinh dan LyTai dalam Pemberontakan Tay Son.’' [Tap Dinh and LyTai in the Tay Son Uprising]. SARJANA: Journal of the Faculty of Arts and Social Sciences University of Malaya. 28 (2): 21-40.
 10. Ku Boon Dar. (2012). ‘Satu Kajian Mengenai Konsep Wufu dan Zhongguo dalam Hubungan Luar China .'[A Study of Wufu and Zhongguo Concepts in China’s Foreign Relations]. PERSPEKTIF: Journal of Social Sciences and Humanities, Universiti Pendidikan Sultan Idris. 4 (2): 28-43.

 Selected Book Chapters

 1. Ku Boon Dar, ‘Sorotan Terhadap Sistem Tributari: Sistem Tradisi Hubungan Luar China,’ dlm. Hubungan Antara Negara dalam Sejarah: Dari Era Pra Perang Dingin ke Perang Dingin, Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2014, pp. 17-40.
 2. Ku Boon Dar, ‘Menyingkap Hubungan Viet Nam dengan Semenanjung Tanah Melayu, 1771-1802,’ dlm. Sejarah Dalam Arus Kesedaran Sumbangsih kepada Profesor Dr Adnan Haji Nawang, Batu Pahat: Penerbit Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014, pp. 305-330.
 3. Ku Boon Dar, ‘Goh Sang Eng (Wu Shirong, 1875-1945), Merchant, Community Leader, Revolutionary,’ dlm. Biographical Dictionary of Mercantile Personalities of Penang, Penang: Think City and MBRAS, 2013, pp. 78-79.
 4. Ku Boon Dar, ‘Warisan Sejarah dan Peranan Kong Hock Keong Melalui Prasasti,’ dlm. Warisan Malaysia: Cerakinan Sejarah dan Budaya, Batu Pahat: Penerbit Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013, pp. 33-50.
 5. Ku Boon Dar, ‘Kebangkitan Trung Adik-Beradik, Srikandi Vietnam: Satu Sorotan Sejarah,’ dlm. Wanita dan Masyarakat, Batu Pahat: UTHM, 2012, pp. 173-194.
 6. Ku Boon Dar, ‘Hubungan China-Vietnam Pasca-Gerakan Taiping: Dari Negeri Tributari ke Perjanjian Saigon 1874,’ dlm. Sejarah Diplomatik: Esei-Esei Penghargaan Kepada Prof. Dato' Dr. Nik Anuar Nik Mahmud, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2011, pp. 273-313.
 7. Ku Boon Dar, ‘Hubungan China-Vietnam, 1802-1839: Dari Tributari ke Perdagangan’ dlm. Isu-Isu Terpilih Dalam Sejarah Politik Dan Perjuangan: Sumbangsih Kepada Prof. Madya Dr Mohd Isa Othman, Batu Pahat: Penerbit Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010, pp. 339-366.
 8. Ku Boon Dar, ‘Pemikiran Kang Youwei (1858-1927): Menyingkap Kemunculan dan Pengaruhnya,’ dlm. Isu-Isu Terpilih Dalam Sejarah Pemikiran: Sumbangsih kepada Dr Abdul Rahman Abdullah, Kuala Lumpur: Karisma Publication Sdn. Bhd. 2009, pp. 265-314.

Book

 1. Ku Boon Dar, (Editor Bersama.), Hubungan Antara Negara dalam Sejarah: Dari Era Pra Perang Dingin ke Perang Dingin, Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2014.

 Book Reviews

 1. Ku Boon Dar, ‘Brothers In Arms: The Tay Son Uprising,’ IIAS Newsletter, 2008, p. 46.

 

Teaching

 1. JMS 101 Pengantar Sejarah (Introduction to History, 2012/2013 - onwards)
 2. JMS 414 Sejarah China Moden (History of Modern China, 2012/2013- onwards)
 3. JMS 416 Sejarah Sosio-Politik Malaysia Moden: Gerakan Protes (Malaysian Socio-Political History: Protest Movement, 2014/2015 - onwards)
 4. JMS 418 Sejarah: Kajian Tempatan (History: Local Studies, 2012/2013 - onwards)

Supervision

Master

 1. Tan Hock Chuan, Hubungan Tributari China-Melaka zaman Dinasti Ming dari tahun 1368 hingga 1511. (On-going / Main Supervisor)
 2. Gangathran A/l Chandran, Mahatma Gandhi: Pengaruh Pemikiran Terhadap Masyarakat India Di Malaysia. (On-going / Co-supervisor)
 3. Norisah Binti Pirin, Perkembangan Adat Memuja Semangat Padi Masyarakat Kadazandusun di Membakut, Sabah, 1960-2010. (Graduated / Co-Supervisor)
 4. Suhaimie Bin Teruki, Keadaan Politik, Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Melayu Di Saribas Semasa Pendudukan Jepun 1941-1945. (On-going / Co-Supervisor)

Recognition

 • Luisa Mallari Fellowship, SEASREP & Japan Foundation [2009 / 2010]
 • Luisa Mallari Fellowship, SEASREP & Japan Foundation [2008 / 2009]
 • Asian Graduate Student Fellow, ARI, NUS [1 Mei – 31 July 2008]

usma8a4a5facebookinstagramyoutube1tiktok